Yleiset sopimusehdot

1.2.2013, Yleiset sopimusehdot koskevat kaikkia Bella Median nykyisiä ja tulevia asiakkaita, jotka käyttävät Genius-kotisivupalvelua. Sopimusehdot tulevat voimaan kaikille heti. Jos asiakas ei hyväksy alla olevia sopimusehtoja, se tarkoittaa samalla sitä, että asiakas ei jatka enää Genius-kotisivupalvelun käyttöä omalta osaltaan. Asiakkaan tulee tässä tapauksessa ottaa välittömästi yhteyttä Bella Mediaan. Bella Media ei vastaa asiakkaasta itsestään johtuvien viivästymisten korvaamisesta Asiakkaalle esim. Asiakkaan mahdollisen kielteisen ilmoituksen viivästymisestä alla oleviin yleisiin sopimusehtoihin liittyen. 

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Bella Median tarjoamaa Genius-kotisivupalvelua seuraavien ehtojen mukaisesti:

Asiakkaan tulee noudattaa Suomen lakia ja asetuksia sekä hyvää Internet-tapaa ja hyvää kauppatapaa.
Asiakas vastaa itse kaikista palveluiden käyttämistä varten tarvitsemistaan laitteista, yhteyksistä ja tuotteista
sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta. Asiakas on yksin vastuussa käyttäjätunnuksistaan ja niillä tehdystä
tietoliikenteestä ja sitoutuu säilyttämään tunnuksia siten, etteivät ne joudu sivullisten tietoon.

Asiakas vastaa täysin palvelun kautta toisille käyttäjille tai Bella Median tai kolmansien osapuolien palvelimille
toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen tai palveluiden
toimintaan ja että materiaali ei loukkaa tekijänoikeuksia.

Asiakas vastaa siitä, ettei hänestä johtuva liikennemäärä ja palvelinten kuormitus ylitä kohtuullisina pidettyjä rajoja.
Jatkuva suuri liikennemäärä tai kuormitus voi johtaa maksujen korotuksiin tai viime kädessä sopimuksen irtisanomiseen
välittömin vaikutuksin. Bella Media varaa oikeuden rajoittaa palveluun varattua kapasiteettia ja laskuttaa Asiakasta
ylimenevästä osasta.

Asiakas vastaa siitä, että Bella Medialla on Asiakkaan ajankohtaiset yhteystiedot.
Mikäli Bella Media joutuu tekemään selvitystyötä Asiakasrekisterinsä tietojen oikeiksi saattamiseksi,
on Bella Medialla oikeus periä voimassaolevan hinnastonsa mukaiset asiakastietojen selvittelykulut.

Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan. Asiakas huolehtii sen omaisuuden
vakuutuksista, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi Bella Median haltuun.


Bella Median oikeudet ja velvollisuudet

Bella Media tarjoaa Asiakkaalle hänen hyväksytyn tilauksensa mukaiset palvelut sekä luovuttaa Asiakkaalle
niihin mahdollisesti liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat. Jos palvelun toimittaminen on esimerkiksi kolmannesta
osapuolesta johtuvista syistä mahdotonta, on Bella Medialla oikeus olla toimittamatta palvelua.

Bella Medialla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja poistaa laiton tai muuten sopimaton materiaali ilman
eri ilmoitusta.

Bella Media ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muunkaan saatavan informaation sisällöstä
tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.

Bella Media ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta, Asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen
mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai johonkin näihin
rinnastettavasta seikasta. Bella Medialla on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin.
Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas itse.

Bella Media varaa oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa.
Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko kirjallisesti tai sähköpostilla. Verotuksesta tai lainsäädännöstä aiheutuvat
muutokset tulevat voimaan ilman erillistä ilmoitusta.


Maksut

Asiakas sitoutuu maksamaan rekisteröinti-, avaus- ja palveluiden käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan
hinnaston mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Asiakkaan tulee noudattaa tilaushetkellä
valitsemaansa laskutuskautta, ellei sitä osapuolten keskinäisellä sopimuksella muuteta.

Bella Media laskuttaa Asiakkaalta koko laskutuskauden etukäteen, laskutuskausi alkaa tilauksen käsittelemisestä.
Palveluiden toteutuneeseen käyttöön perustuvat maksut voidaan laskuttaa myös jälkikäteen.

Bella Median myymät tuotteet, palvelut, verkkotunnukset ja laitteet ovat Bella Median omaisuutta kunnes
lasku on kokonaan maksettu.

Jos maksuviivästys jatkuu yli 30 päivää, Bella Medialla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen.
Jos Bella Media on käyttänyt oikeuttaan keskeyttää palvelun tarjoaminen, Bella Medialla on oikeus periä käytön
uudelleen avaamisesta voimassaolevan hinnastonsa mukainen uudelleenavausmaksu, joka tulee suorittaa ennen
palvelun uudelleen avaamista.

Bella Medialla on lisäksi oikeus harkintansa mukaan takautuvasti mitätöidä Asiakkaalle myönnetyt kampanja-alennukset,
mikäli Asiakas toistuvasti laiminlyö maksuvelvoitteensa. Jos Asiakkaalla on Bella Medialla useita eri palveluita ja/ tai
palvelusopimuksia, tai muita maksuja, joista vähintään yhden kohdalla on yli 30 päivää jatkunut maksuviivästys, Bella Medialla on
harkintansa mukaan oikeus sulkea kaikkien Asiakkaan palveluiden hallinta. Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai
vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään Asiakkaalta täysimääräisesti.


Sopimuksen syntyminen, voimassaolo ja päättäminen

Sopimus on astunut voimaan, kun Asiakas uutta tilausta tehdessään (uuden laskutuskauden alkaessa) ilmoittaa hyväksyvänsä nämä sopimusehdot ja kun Bella Media on vahvistanut tilauksen valitsemallaan tavalla, yleensä sähköpostilla. Bella Medialla on oikeus olla
hyväksymättä tilausta harkintansa mukaan.

Bella Medialla on lisäksi oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja vaatia vakuusmaksun maksamista. Sopimuskauden
pituus on sama kuin Asiakkaan valitseman laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu kauden loputtua automaattisesti
uudella, edellisen sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli sitä ei ole irtisanottu näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa, että Bella Median toimittaman uuden palvelun sisältö vastaa olennaisilta osiltaan Asiakkaan
tilausta ja tehdä mahdolliset huomautukset 14 päivän sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta ja/
tai tilatun palvelun aktivoinnista.

Sopimuksen irtisanominen tulee ensijaisesti tehdä asiakkaan yhteyshenkilön allekirjoittamalla kirjeellä, joka
toimitetaan Bella Medialle postilla, faksilla tai sähköpostin viestiosassa tai sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa.

Sopimus voidaan irtisanoa vain kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun. Jos irtisanominen tehdään alle 30
päivää ennen sopimuskauden päättymistä, on Bella Medialla oikeus hyväksyä irtisanominen tapahtumaan
vasta seuraavan sopimuskauden loppuun. Samoin on ominaisuuksien kohdalla. Jos asiakas ei ilmoita ajoissa että ei tarvitse enää jotakin ominaisuutta,
ennen uuden maksukauden alkua hän on vastuussa siitä, että maksaa ominaisuuksista tehdyn laskun perusteella. Ominaisuuden irtisanominen ajoissa tarkoittaa viimeistään yhtä kuukautta ennen uuden maksukauden alkua. 

Irtisanominen astuu voimaan, kun Bella Media on käsitellyt ja ilmoittanut hyväksyvänsä irtisanomisen.
Bella Media käsittelee irtisanomisen 10 työpäivässä, mikäli Asiakas ei saa Bella Medialta hyväksyntää tai muuta viestiä
irtisanomisesta 10 työpäivän kuluessa Asiakkaan tulee ottaa Bella Mediaan yhteyttä. Asiakkaan itse ehdottama irtisanominen ja siihen asiakkaan saama Bella Median hyväksyvä vastaus katsotaan voimaan astuneeksi irtisanomiseksi. Bella Median vastaukseen ei vaadita enää Asiakkaan toista hyväksyvää vastausta.

Jos palvelu irtisanotaan tai palvelusopimus päätetään tai Asiakas lopettaa palvelun käytön,
Asiakkaalta laskutettuja palvelumaksuja ei palauteta. Asiakkaan velvollisuutena on maksaa kaikki palvelumaksut kokonaisuudessaan. Avaus- ja rekisteröintimaksuja ei palauteta.

Kun sopimus on päättynyt irtisanomisen tai purkamisen seurauksena, Bella Medialla ei ole velvollisuutta säilyttää
Asiakkaan Bella Median palveluun tallentamia tietoja eikä myöskään velvollisuutta tarjota Asiakkaalle
mahdollisuutta tallentamiensa tietojen noutamiseen.


Sopimuksen purkaminen

Lisäksi Bella Media varaa oikeuden irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella
aiheutettaisiin haittaa Bella Medialle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai jos
Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut yli 45 päivää, tai jos Asiakas on asetettu
konkurssiin, selvitystilaan tai liiketoimintakieltoon tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai muuten maksukyvyttömäksi
tai sallii käytettävän palveluja laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.


Varmuuskopiointi

Genius-kotisivutyökalussa ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin ja
varmuuskopioita säilytetään ainakin 5 vuorokautta. Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa
ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu.
Asiakas vastaa itse omien sähköpostiensa varmuuskopioinnista.

Muut ehdot

Jos Asiakas tarjoaa kotisivuillaan nettikauppaa tai harjoittaa muuta myyntiä, Bella Media ei ole vastuussa
tuotteiden hinnoittelusta, toimittamisesta, laskutuksesta, palautuksista tai mistään muistakaan Asiakkaan
liiketoimintaan liittyvistä vastuista tai kustannuksista. Bella Medialla on oikeus sulkea sivusto, mikäli sitä
käytetään lainvastaiseen toimintaan, muuten väärinkäytetään sopimusehtojen vastaisesti tai käytetään
lisenssiehtojen vastaiseen toimintaan.

Bella Medialla on oikeus halutessaan käyttää Asiakasta referenssinä, ellei toisin sovita.
 

Verkkotunnusten Sopimusehdot:
    

Sopimusehtojen kohderyhmä

Nämä sopimusehdot täydentävät Bella Median yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa Asiakas
on tilannut Bella Medialta verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnin, siirron, omistajanmuutoksen ja/ tai ylläpidon.


Verkkotunnuksen määritelmä

Verkkotunnuksella tarkoitetaan Internetissä varattavaa domain-nimeä, esimerkiksi yritys.fi tai yritys.com,
joka on varattu ja/tai tarjottu asiakkaan käyttöön asianmukaiselta rekisterinpitäjältä Bella Median
toimesta Asiakkaan toimeksiannon perusteella.


Asiakkaan vastuu rekisteröintitoimeksiannosta

Asiakas on vastuussa Bella Medialle antamistaan verkkotunnuksia koskemista toimeksiannoista, esimerkiksi
rekisteröinti-, uusimis- ja siirtotoimeksiannosta, sekä mahdollisista näistä toimeksiannoista aiheutuvista
korvausvaateista.

Asiakas vakuuttaa täyttävänsä tilaamansa verkkotunnuksen rekisteröintiä ja uusimista koskevat vaatimukset
esimerkiksi rekisteröintiin oikeutetun tahon sekä rekisteröitävän nimen oikeellisuuden osalta. Näiden
vakuutusten vastaisten, hyvän maun vastaisten ja/tai lainvastaisten toimeksiantojen tekeminen on kiellettyä.
Asiakas antaa myös Bella Medialle valtuutuksen hyväksyä verkkotunnuksen rekisteröintiä varten tarpeelliset
sopimukset Asiakkaan puolesta.


Rekisteröinti- ja/ tai ylläpitopalvelu

Tilatessaan Bella Medialta www-hotellipalvelun tai muun palvelun yhteydessä itselleen uuden
verkkotunnuksen, olemassaolevan verkkotunnuksen siirron, olemassaolevan verkkotunnuksen omistajanmuutoksen
tai muun vastaavan verkkotunnustuotteen, Asiakkaan katsotaan tilanneen Bella Medialta verkkotunnuksen
rekisteröinti-/ siirtopalvelun sekä rekisteröinnin uusintapalvelun siksi ajaksi, kun Asiakkaan
verkkotunnuksella on jokin aktiivinen Asiakkaan tilaama palvelu Bella Medialla, esimerkiksi www-
hotellipalvelu tai domainsäilytys.

Rekisteröinnin uusintapalvelun osana Bella Media yrittää parhaan kykynsä mukaisesti pitää Asiakkaan
verkkotunnuksen rekisteröitynä, jos Asiakas on hoitanut velvollisuutensa Bella Medialle päin asiallisesti,
eli esimerkiksi pitänyt Bella Median tiedossa olevat yhteystiedot ajan tasalla sekä maksanut Bella Median
lähettämät laskut eräpäivään mennessä.
 

Hinnoittelu

Voimassaoleva domain-rekisteröintihinnasto on nähtävillä Genius-kotisivupalvelun sivuilla www.geniusmedia.fi.
Bella Media varaa oikeuden tehdä rekisteröintihinnastoon muutoksia, esimerkiksi jos rekisterinpitäjien
Bella Medialta veloittamat kustannukset muuttuvat. Jos rekisteröintihinnastossa jonkin osoitepäätteen
kustannus nousee vuoden kuluessa yli 25%, Bella Media sitoutuu erikseen ilmoittamaan siitä Asiakkaalle
sähköpostitse. Jos Asiakkaan verkkotunnus on vanhentunut ja Asiakas haluaa yrittää palauttaa sen käyttöönsä,
Bella Medialla on oikeus veloittaa Asiakkaalta toimenpiteestä tapauskohtainen maksu.


Käyttöoikeuden uusiminen

Ellei Asiakas ole erikseen kirjallisesti ilmoittanut Bella Medialle, että ei halua jatkaa käyttöönsä
varatun verkkotunnuksen käyttöä, Bella Medialla on oikeus uusia verkkotunnus automaattisesti Asiakkaan
puolesta ja laskuttaa voimassaolevan hinnastonsa mukainen uusintamaksu Asiakkaalta.
Asiakkaan tulee tehdä tämän kohdan mukainen kirjallinen ilmoitus viimeistään 42 päivää ennen
rekisteröinnin umpeutumista, jotta Bella Media voi taata huomioivansa sen ajoissa.
Jos Asiakas on irtisanonut Bella Medialta verkkotunnukseen liitetyt palvelut, Bella Media katsoo, että
tämä irtisanominen koskee myös verkkotunnuksen uusintapalvelua.

Jos Asiakas haluaa uusia verkkotunnuksen voimassaolon itse ja se on kyseisen verkkotunnuksen osalta
mahdollista, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Bella Medialle kirjallisesti vähintään 42 päivää ennen
rekisteröinnin umpeutumista. Tämän ilmoituksen myötä Bella Media poistaa verkkotunnuksen omasta
automaattisesta uusinta- ja valvontajärjestelmästään eikä enää ole missään vastuussa verkkotunnuksen
toimivuudesta tai voimassaolon jatkamisesta.

Mikäli Bella Mediasta johtumattomasta syystä, eli esimerkiksi Asiakkaan maksamattomien laskujen tai
verkkotunnusten rekisterinpitäjän muuttuvan säännöstön takia Asiakas menettää oikeuden verkkotunnukseen
tai sen uusimiseen, ei Bella Medialla ole vahingonkorvausvelvollisuutta.


©2019 Genius kotisivupalvelut - © 2014 Geniusmedia